Arkeologi

Vanliga funderingar kring hällristningar

När, var, hur och varför är några av de frågor som forskarna brukar ställa sig innan de påbörjar en undersökning av hällristningar. Frågorna är många och svåra att besvara och de lärde tvistar än idag om sanningen kring bronsålderns bildvärld.

Hällarnas hälsa

Skador

Övertäckning

Eftersom hällristningarna på olika sätt är utsatta för väder och vind, miljöförstöring och slitage har man börjat titta på metoder som ska bevara hällristningarna för framtida generationer.

Dokumentation av förhistoriens bildvärld

De sista hundra åren har gått hårt åt hällarna som våra hällristningsbilder är inhuggna i.Det har skett både genom naturlig vittring och på grund av miljöförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter. För att visa framtiden hur hällristningsbilderna en gång sett ut dokumenteras de med hjälp av frottagemetod och scanning. Det främsta målet med att dokumentera hällristningar är att göra materialet tillgängligt för studier.

I arkivet på Österlens museum

I arkivet finns det även relevant bronsålderslitteratur som berör området Österlen. Litteraturen är inkluderad i olika förteckningar såsom Gustaf Åbergs boksamling, Österlens konst, arkitektur och arkeologi med tillhörande supplement 2samt en nyare sammanställning i en pärm som är märkt ’D.25 liggare, Arkiv I, II + ÖM bibliotek’ (från 2005 och framåt). Den nyare förteckningen är inte färdigarbetad utan förändras kontinuerligt då nytt material arkiveras.

Litteratur

Det finns inte mycket ny forskning (1990-talet och framåt) som utgår ifrån Österlen under bronsåldern. Det finns en del artiklar och uppsatser. De flesta avhandlingar som berör Skandinaviens bronsåldern brukar kortfattat referera till Österlens bronsålder som underlag och i jämförande syfte för deras egen fallstudie.

Utgrävningsrapporter

Här presenteras en utförlig inventering av arkeologiska rapporter, som berör kulturarvet från bronsåldern i Simrishamnskommun. Rapporterna är indelade i sockenordning, med rapportnumret (om det finns något) och en kort beskrivning av rapportinnehållet. Rapporterna finns på Lunds universitets historiska museum.