Utgrävningsrapporter

Här presenteras en utförlig inventering av arkeologiska rapporter, som berör kulturarvet från bronsåldern i Simrishamnskommun. Rapporterna är indelade i sockenordning, med rapportnumret (om det finns något) och en kort beskrivning av rapportinnehållet. Rapporterna finns på Lunds universitets historiska museum.

Bolshöga socken

Luhm Bolshöga sn. Rapp.ark
En handskriven berättelse angående fyndet om ett ”hängkärl” av brons och en dolk av flinta å ägarna till Glimminge nr 1, Bolshöga sn, Skåne.

Luhm Bolshöga sn. Rapp.ark
Brev från Antikvarien Carin Brunte på landsantikvariens uppdrag till riksantikvarieämbetet angående skadegörelse på en gravhög på fastigheten Gnalöv 3:14 6:8.

Luhm Bolshöga sn. Rapp.ark
UV Syd rapport 2001:20 Arkeologisk utredning Glimminge, Skåne, Bolshög och Vallby socknar, Glimminge 4:53 m. fl. av Håkan Aspeberg. Nämner bland annat om våtmarker i området samt om en unik bronsyxa fårnUneticekulturen påfunnen ca 1 km nordost om utredningsområdet.

Luhm 27 505 Bolshöga sn. Rapp.ark
Rapport till riksantikvarien, angående undersökningar av 2 stycken urnegravar den 8 oktober 1934 i Gnalöv på fru Kersti Tufvessons ägor, från professor Otto Rydbeck. Rapporten innehåller foto, brev, planritning och en tidningsartikel från Cimbrishamnsbladet (26/6-1934) som nämner att det har funnits fler urnor i området och en av dessa ska finnas i Österlens museums samlingar.

Borrby socken

Luhm Borrby sn. Rapp.ark
Brev till Berta Stjernquist från Fysiska insitutionen i Uppsala angående kol14dateringar på hus och gravar från bland annat Gårdlösa 3. Grav 36 är daterad från bronsåldern ca 690-620 f.kr.

Luhm Borrby sn. Rapp.ark
Anteckningar angående ett skelettfynd hittat i en grushög ca 500 meter från Borrbygård av professor Otto Rydbeck den 11 maj 1916. I anteckningarna finns även foto av utgrävningsplatsen.

Luhm Borrby sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarien angående undersökningar av förmodade fornlämningar bland annat en gravhög på borrby nr 5.

Luhm Borrby sn. Rapp.ark
Brev från riksantikvarien angående fornlämningar som bör skyddas från bebyggelse. Inom fastigheterna Sandby 3:23, 21:3, 6:16, 21:22, 21:20 och 17:5 ska det finnas kulturlager från skilda tider,de äldstafrån slutet av stenåldern eller bronsåldern och de yngsta daterbara från tidig medeltid.

Luhm 27 540 Borrby sn. Rapp.ark
Institutions nr 2.921 om ett depåfynd från fredshög, Rengs socken, Skytts härad och en bronsring från Sandy, Borrby socken. Innehåller foto och teckningar.

Luhm 28 201 Borrby sn. Rapp.ark
Rapport över bronsåldersgravar på nr 36 Borrby samt Borrby prästgårds ägor, undersökta 1934 av J.E. Forssander och B.M Vifot. Innehåller foto och tidningsurklipp.

Brev till riksantikvarien från Otto Rydbeck angående splittring av bronsåldersfynd. Han vill samla fynden till en institution.
Innehåller foto, kartor och ritningar av urne- och brandgravarna samt fynden.

Luhm 28 202 Borrby sn. Rapp.ark
Rapport om utgrävd gravhög på Borrby 36 av B.M Vifot 1 oktober 1936. Innehåller foto, fyndlista, tidningsartikel och ritning av utgrävt område.

Luhm 28 949 Borrbysn. Rapp.ark
Brev till riksantivarien angående fornlämningar inom fastigheterna vid Sandby i Borrby sn, Skåne.

Luhm Borrby sn. Rapp.ark
Innehåller Brev och foto angående gjutform av täljsten funnen vid Sandhammaren 1936 eller 1937. Gjutformen som är avsedd för gjutning av sädesskäror är från omkring 1000 f.kr och därmed från bronsåldern.

Luhm 31 482 Borrby sn. Rapp.ark
Arkeologisk utredning, steg 1. 2005. Planerad golfbana Sandby 37:1 och 21:26 Borrby sn Simrishamns kommun, Skåne. Wallin – kulturlandskap och arkeologi.

Luhm 81 641 Borrby sn. Rapp.ark
Rapport angående utgrävning av en gånggrift med troliga fynd från bronsålder av Märta Strömberg.

Gladsax socken

Luhm Gladsax sn. Rapp.ark
Handskriven text angående flintfynd och en bronsdolk.

Luhm Gladsax sn. Rapp.ark
Rapport om utgrävning av boplats, ingen datering.

Hammenhög socken Finns inga rapporter som rör bronsåldern

Hannas socken Finns inga rapporter som rör bronsåldern

Järrestad socken

Luhm Järrestad sn. Rapp.ark
Rapport om fornfynd i form av en lerurna med aska och brända ben. Daterad järnålder? Möjlig bronsålder?

Luhm Järrestad sn. Rapp.ark
Rapport angående besiktning av ”Jarladösen”. Ingen datering.

Luhm Järrestad sn. Rapp.ark
Undersökning av fornlämning vid Stockholmsgården. Ingen datering.

Luhm Järrestad sn. Rapp.ark
UV Syd rapport 2000:6 Arkeologisk utredning Gröstorp 23:1, del av RAÄ 65 m. fl. Järrestads sn, Skåne av Janis Runcis. Undersökning av boplats och benämner bland annat Kvegshög, samt gör intressanta jämförelser med en bronsåldersgravhög i Öremölla, Skivarp sn.

Luhm31 152/31 153 Järrestad sn. Rapp.ark
UV Syd Rapport 2001:13 Arkeologisk förundersökning Väg 11, förundersökning 4 & 5 boplatslämningar från yngre bronsålder och äldre järnålder Järrestad och Simris socknar, Skåne av Annika Knarrström med bidrag av Ronnie Liljegren.

Luhm 31 155/31 1156/31 157 Järrestad sn. Rapp.ark
UV Syd Rapport 2002:16 Arkeologisk undersökning Järrestad i centrum, Väg 11 sträckan Östra Tommarp – Simrishamn. Järrestad socken, Skne redaktör Bengt Söderberg.

Luhm 88 585/89 080 Järrestad sn. Rapp.ark
Brev daterat 28 januari 1942 till antikvarien angående undersökning vid Järrestadshällen, där hällritsningar förekommer, från professor J.E Forssander. Man fann 3 gravar med urnor och brända ben.

Luhm 31 659 Järrestad sn. Rapp.ark
Angående undersökningar gjorda vid gravar i anknytning till hällristningarna vid Järrestadshällen. 6 stycken gravar undersöktes och man fann urnor med brända ben. Det finns en planritning samt en förfrågan till att ta flygfoton av en förmodad förhistorisk åker.

Luhm 31 595 Järrestad sn. Rapp.ark
UV Syd rapport 2007:8 arkeologisk förundersökning 2006 Boplatslämningar och gravar i Gröstorpjärrestadsn, Skåne, Gröstorp 23:1 m. fl. RAÄ 666, Simrishamns kommun Dnr 422-3892-2005 av Nathalie Becker.

Luhm 31 310 Järrestad sn. Rapp.ark
UV Syd Rapport 2005:31 Arkeologisk undersökning 2002, Efterundersökning i Järrestad, Järrestad sn, Skåne Järrestad 96:, RAÄ 50, Simrishamns kommun av Bengt Söderberg.

Ravlunda socken

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
Handskrivet brev angående genomförda topografiska undersökningar år 1905 i Skåne och inkluderar bilder på gravhögar i Ravlunda, södra Mellby och Vitabys socknar.

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
Rapport angående förmodade fornlämningar på snickerimästare Åbergs hus i Kiviks fiskeläge, Albo härad Skåne. En gråsten med älvkvarn på, en gravhög och en stenåldersboplats.

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
Handskriven rapport inklusive en planritning angående fornlämningar norr om Vitaby till Vitemölle av Folke Hansen 1921. Nämner bland annat älvkvarnar i sin rapport.

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
Beviljan av undersökning av fyndplatsen för lerurnor påträffade vid plöjning på Ravlunda nr 29:s ägor.

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
P.M angående provgrävning på boplatsområde på Ravlunda 29. Osäker datering.

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
UV Syd Lund RAÄ dnr 3844/93 Arkeologisk utredning Skåne, Ravlundasn, Ravlunda skjutfält, Dammåkra 1993 av Bengt Söderberg. Osäker datering.

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
Rapport ATA Dokumentation av skadad gravhög, Skåne, Ravlundasn, Tostaröd 1:1 och 2:1 UV Syd 1999:49.

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
Besiktning av skador Ravlunda 23<<.3 Fornälmning 169 Ravlunda socken Simrishamns kommun, Skåne av Wallin kulturlandskap och arkeologi. Rapport om skador på en känd fornlämning, Höga stenar som har en allmän datering järnålder. På en av stenarna förekommer det älvkvarnar.

Luhm Ravlunda sn. Rapp.ark
Handskrivet brev angående en upphittad urna.

Luhm 28 911 Ravlunda sn. Rapp.ark
En rapport om undersökta bronsåldersgravar vid Ravlunda nr 4 utfört av amanuens Märta Magnusson-Strömberg. Uppsats i Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1950. Innehåller också foto av gravarna.

Rörum socken Inga rapporter som direkt berör bronsåldern.

S:tOlofs socken

Luhm S:tOlofs sn. Rapp.ark
Inventering av fasta fornlämningar i S:t Olofs socken år 1930 av dr. Folke Hansen. Nämner människofigur i brons och en lans funnen i S:t Olofs mosse.

Simris socken

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Rapport över en utgrävning av en hög i Viarp 1885 av Oscar Montelius. Man fann fyra gravar och fem människoskelett från varav två daterades till bronsåldern.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Handskriven rapport av Oscar Montelius angående en utgrävning av en hög i Viarp.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarien angående en inventering av hällristingsområdet i Simrislund utfört av Gustav Åberg den 6 september 1940.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarien angående uppmålning av hällristningarna vid hällristningslokalerna Simrislund, Järrestad nr 4, Simris nr 4 och Simris nr 27 skrivit 11 september 1941.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Ansökan till riksantikvarieämbetet som gäller undersökningar av ett röse på Simris nr 4, samt två högar på Gislöv nr 7. J.E Forrsander vill undersöka dessa gravar då de ligger ovanpå en berghäll som har hällristningar.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Beslut från riksantikvarieämbetet år 1941 om tillåtelse att måla och frilägga hällristningar.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Brev från föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne 1944 angående skadegörelse av jungfrukullen om planerad bebyggelse genomförs.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Ett brev som nämner bilder av hällristningarna från Simris och Järrestad från 1944 av Carl-Axel Althin.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarieämbetet angående skadegörelse 1962 av tre högar i Simris som har dokumenterats fornminnen i inventeringen från 1929.

Luhm 30 619 Simris sn. Rapp.ark
UV Syd rapport 1997:67 Boplatslämningar från jägar- och bondestenålder samt bronsålder. Arkeologiska undersökningar utmed Väg 500, Rapport steg 1 av Bengt Söderberg, Thomas Linderoth och Bo Knarrström med bidrag av Mats Regnell, Caroline Arcini, Annica Cardell och Lena Nilsson 1997. Gislöv 17:2 och Simris 16:129 RAÄ nr 30, Ö Nöbbelövs socken och RAÄ nr 40, Simris socken Simrishamns kommun, Skåne.

Luhm 30 653 Simris sn. Rapp.ark
UV Syd rapport 1995:62 Arkeologisk utredning, Skåne, Simris socken, Planerat våtmarksområde på fastigheten Simris 17:3 m fl 1995 av Bengt Söderberg och Bo Knarrström. Området innehåller en trolig aktivitetsyta från sten- eller bronsålder.

Luhm Simris sn. Rapp.ark
Inventering av fasta fornlämningar i Simris socken som påbörjades 1929.

Luhm 82 922 Simris sn. Rapp.ark
Angående ett hällristningsfragment som påträffades år 1936 på Simris nr 8. Stenen är ej införd av museet.

Luhm 29 155 Simris sn. Rapp.ark
Rapport till riksantikvarieämbetet från 1949-50. Gäller en undersökning av gravfält från brons- och järnåldern beläget på Simris nr 2, Simris socken, Skåne.

Luhm 29 155 Simris sn. Rapp.ark
Angående kol14dateringar från äldre järnålder och yngre bronsålder. Tillhör troligen utgrävningarna vid Simris nr 2 åren 1949-50.

Luhm 29 155 Simris sn. Rapp.ark
Anteckningar och utdrag ur en utställningskatalog angående en utställning om förhistorien. Inkluderar även planritningar och bilder på utgrävningar av gravhögar från Simris.

Luhm 29 155 Simris sn. Rapp.ark
Utdrag ur utställningskatalog (se ovan).

Simrishamns socken

Luhm Simrishamn sn. Rapp.ark
Arkeologisk utredning Tobisviksområdet, Simrishamns socken, Simrishamns kommun, Skåne av Bo Bondesson Hvid, Wallin Kulturlandskap och arkeologi rapport 2004:16. Benämner boplatser från förhistorien men ingen närmare dateringen än så.

Luhm Främmande samling Simrishamn sn. Rapp.ark
Bilder och handskriven beskrivning av föremål ur Österlens museums samlingar.

Luhm Simrishamn sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarien från J.E Forssander angående depåfynden från bronsåldern funna i kvarteret Poppeln. Fynden består av fragment från ett mindre lerkärl av dubbelkonisk typ, 2 armringar av guldbleck kring en kärna av brons, 3 armringar av guldbleck kring en kärna av brons, 8 bucklor av brons till hästmundering samt 1 rörformigt ändstycke av brons.

Luhm Simrishamn sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarien från G. Åberg angående en nyupptäckt hällristning på egendomen Skanshills ägor inom Simrishamns stad.

Luhm Simrishamn sn. Rapp.ark
Angående en amatörarkeologs förfrågan som berör hällristningarna och dess betydelse.

Stiby socken

Luhm Stiby sn. Rapp.ark
Arkeologisk utredning Stiby 3:8 Stib ysn, Simrishamns kommun, Skåne av Lasse Wallin 2003. Wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2003:6. Inkluderar en överplöjd gravhög på undersökt område.

Södra Mellby socken

Luhm Södra Mellby sn. Rapp.ark
Protokoll angående stenrör funna på hemmanet nr 7 Bästekille i Mellby socken Albo härad.

Luhm Södra Mellby sn. Rapp.ark
Ritningar från 1884 av Kiviksgravstenarna.

Luhm Södra Mellby sn. Rapp.ark
Angående ett stenblock med älvkvarnar som antas vara ett offeraltare som tillhör Kiviksgraven. Nämner Åberg och museet så det antas vara Österlens museum som nämns.

Luhm Södra Mellby sn. Rapp.ark
Angående fornlämningsområde och gravfält på tomt Esperöd 1:39. Okänd datering.

Luhm Södra Mellby sn. Rapp.ark
Rapport Bredarör 3:52 Södra Mellby sn Skåne 1982, Riksantikvarieämbetet. Parkering vid Sågamöllan. Inga fornlämningar hittades.

Luhm Södra Mellby sn. Rapp.ark
Arkivrapport 111/2006 Dnr 11200-238-91 RAÄ dnr 3620/91 Bredarör i Kivik Arkeologisk undersökning, 1991 RAÄ nr 42 Södra Mellby socken, 1123 Simrishamns kommun, Skåne län av Tony Björk. Region museet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne.

Luhm 800 25 Södra Mellby sn. Rapp.ark
S. Mellby Kivik 3:55, 3:57 av Lasse Wallin 1981 arkeologisk undersökning av boplatslämningar ca 100 meter från Kiviksgraven.

Luhm 800 84 Södra Mellby sn. Rapp.ark
S. Mellby Kivik 3:55, 3:57 av Lasse Wallin 1981 arkeologisk undersökning av boplatslämningar ca 100 meter från Kiviksgraven. Möjligen lämningar från en stenåldersboplats.

Vallby socken

Luhm Vallby sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarieämbetet angående rapport om besiktning av överplöjd gravhög vid Björkenäs gård, Vallby sn våren 1957.

Luhm 2757 Vallby sn. Rapp.ark
Brev angående kol14dateringar som rör bland annat bronsåldern.

Vitaby socken

Luhm Vitaby sn. Rapp.ark
Handskriven rapport angående utgrävningar i Kiviksområdet, området söder om vägen Vitaby-Vitemölla.

Luhm Vitaby sn. Rapp.ark
Undersökning av brandgrav i Vitabysocken, Albo Härad av Folke Hansen 1921.

Östra Herrestad socken Finns inga rapporter som rör bronsåldern.

Östra Hoby

Luhm Östra Hoby sn. Rapp.ark
Brev angående gravfynd från Ö.Hoby nr 27 inlämnat till Österlens museum 1934. Ett söndrigt spänne med rombisk bygel och en ornerad armring från bronsåldern.

Luhm Östra Hoby sn. Rapp.ark
Brev angående en funnen stensättning (trolig gravhög från bronsålder) i Skillinge kv. Lejonet av Berta Stjärnqvist 1953.

Luhm 30 378 Östra Hoby sn. Rapp.ark
Boplatslämningar kv Neptun m fl, Skillinge Ö Hoby sn, Skåne av T Ericsson 1988 Kristianstads länsmuseum. Bosättningar från yngre stenålder och/eller äldre bronsålder.

Luhm 28 383 Östra Hoby sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarien angående 2 lerurnor från bronsåldern från J.E Forssander

Luhm 28 243 Östra Hoby sn. Rapp.ark
Foton av utgrävningar och fynd från troligtvis en gravhög från bronsåldern.

Östra Nöbbelöv

Luhm 30 618 Östra Nöbbelöv sn. Rapp.ark
UV Syd rapport 1997:67 Boplatslämningar från jägar- och bondestenålder samt bronsålder. Arkeologiska undersökningar utmed Väg 500, Rapport steg 1 av Bengt Söderberg, Thomas Linderoth och Bo Knarrström med bidrag av Mats Regnell, Caroline Arcini, Annica Cardell och Lena Nilsson 1997. Gislöv 17:2 och Simris 16:129 RAÄ nr 30, Ö Nöbbelövs socken och RAÄ nr 40, Simris socken Simrishamns kommun, Skåne.

Luhm 29 170 Östra Nöbbelöv sn. Rapp.ark
Rapport angående en partiell undersökning av en skadad gravhög vid Grosshög, Gislöv nr 25. Innehåller foto och planritningar.

Luhm 28 909 Östra Nöbbelöv sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarien angående en berättelse över undersökningen av fyndplats för bronsåldersurna på Gislöv nr 179 av Märta Magnusson–Strömberg 1950.

Luhm Östra Nöbbelöv sn. Rapp.ark
Rapport från Märta Strömberg om undersökning av en skadad hällkista vid Gislöv nr 3. Över kistan hade det stått en urnegrav. Man fann en ring av brons å två skifferhängen. Innehåller också planritningar.

Östra Tommarp

Luhm 31 726 Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Rapport för undersökningen av den s.k. Tågarpsdösen (en gånggrift) på Tågarp nr 5. Utanför gångriften fann man bronsåldersföremål.

Luhm 17 236 Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Angående en undersökning av Tullhögen i Ö. Tommarp där man fann mänskliga kvarlevor och fynd av brons.

Luhm Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Bilder och planritningar på en utgrävd hög?

Luhm Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Bild på hällristning i en utställningslokal?

Luhm Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Brev angående hällkista och gravhög. Ingen datering.

Luhm Östra Tommarp sn. Rapp.ark
UV Syd rapport 1995:11 Arkeologisk utredning etapp 1 Skåne, Ö Tommarps, Järrestad och Simris socknar, väg 11, Delen Ö Tommarp – Simrishamn 1994 av Bengt Söderberg.

Luhm 31 726 Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Fyndlista från Tågarpsdösen.

Luhm 32 292 Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Fyndlista från ytinventeringen av Tågarpsdösen.

Östra Vemmerlöv

Luhm Östra Vemmerlöv sn. Rapp.ark
Brev till riksantikvarien angående urna funnen 1931 på Sofielust, Gyllebo. På plats fann man lämningar av ett röse.

Luhm 28 006 Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Rapport om ovannämnda fynd och fortsatt undersökning av platsen. Inkluderar fyndlista, anteckningar och ritningar.

Luhm 28 568 Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Rapport över undersökningar av brandgravar från bronsåldern i Ö. Vemmerlövs socken, Skåne. Inkluderar anteckningar och ritningar.

Luhm Östra Tommarp sn. Rapp.ark
Genomgång av ett röse, inga fynd noterades.