Litteratur

Det finns inte mycket ny forskning (1990-talet och framåt) som utgår ifrån Österlen under bronsåldern. Det finns en del artiklar och uppsatser. De flesta avhandlingar som berör Skandinaviens bronsåldern brukar kortfattat referera till Österlens bronsålder som underlag och i jämförande syfte för deras egen fallstudie.

Bebyggelse och samhällsstruktur. Södra och mellersta Skandinavien under senneolitikum och bronsålder 2300-500 f.kr.
Boken är en avhandling från Göteborgs universitet skriven av Magnus Arthursson 2009. Avhandlingen beskriver bosättningsstrukturer och samhällen under senneolitikum och bronsålder i södra och mellersta delarna av Skandinavien.

Vardagens landskap: Lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur.
Det är en avhandling skriven av Peter Skoglund vid Lunds universitet 2005. Avhandlingenhandlar om hällristningar, gravar och lokala samhällen från senneolitikum och bronsåldern. Studien utgår från Småland, Halland och Skåne.

Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria – Bronsåldern(med senneolitikum och förromersk järnålder)
Ett kompendium utfört av Anders Carlsson vid arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet. Ger en överblick av bronsåldern i Sverige och tar även upp bronsålderns Österlen. Finns att tillgå på internet i pdf-format.

De bortglömda människorna – En studie av patologier i obrända människoskelett från Skånes bronsålder.
Är en kandidatuppsats från Lunds universitet skriven av Anna Tornberg 2010. Uppsatsen är en paleopatologisk studie av obrända ben och behandlar frågor om ålder, kön och hälsa. Studien är baserad på 5771 benfragment och 789 tänder från 18 olika arkeologiska undersökningar. Finns att tillgå på internet i pdf-format.

Kiviksgraven: Analys av dess historia och framtid sett utifrån bevaringsfrågor.
En kandidatuppsats skriven av Anna Klintberger Wändahl 2009 vid högskolan på Gotland. Uppsatsens fokus ligger på konserveringsförhållanden kring Kiviksgraven från 1748 till modern tid. Finns att tillgå på internet i pdf-format.

Bronsåldersinnovationer. En undersökning av serieproduktionens spår i bronsgjutning under skånsk bronsålder
En kandidatuppsats från Lunds universitet skriven av Olga Stroganova 2009. Uppsatsens syfte var att söka spår i bronsålderns serieproduktion inom bronsgjutning och därmed diskuteras det även en alternativ tolkning av smedernas verksamhet i Skåne.

Bronze Age Identities: Costume, Conflict and Contact in Northern Europé 1600-1300 BC.
En avhandling skriven av Sophie Bergerbrant vid Stockholms universitet 2007. Studien behandlar manliga och kvinnliga identiteter, under mellersta bronsåldern i södra Skandinavien och norra Tyskland, utifrån olika aspekter såsom dräkter och utseende, ålder, våld och långväga kontakter.

Organizing Bronze Age Societies: The mediterranean, Central Europe, and Scandinavia Compared
En antologi över bronsålderns Europeiska historia när landskapsorganisationen, bosättningar och ekonomin övergick till en ny nivå av komplexitet. Fokus ligger på Medelhavet (Sicilien), Central Europa (Ungern) och Norra Europa (Syd Skandinavien). Redaktörer är Timothy Earle och Kristian Kristiansen.

Tidräkning och myter i bronsålderns hällbilder
En artikel av Dag Abelin i Hällristningsrapport 4. Han beskriver en heltäckande teori om hällristningarnas syften och går förbi de traditionella forskningsteorierna om riter och myter. Författarens tes om hällritsningarna är i huvudsak at de är kopplade till myter och tidräkning.

Långfärd och återkomst: skeppet i bronsålderns gravar
En uppsats för licentiatexamen skriven 1996 av Tore Artelius på Göteborgs universitet. Uppsatsen behandlar skeppsymbolen som gravform under skandinavisk bronsålder period III till förromersk järnålder. Författaren är inriktad på skeppet som en symbol för olika typer av överföring; solens gång, transport och färden till dödsriket.

Två män i en båt: om människans relation till havet i bronsåldern
Rapport serie från 2005 utgiven av arkeologiska institutionen vid Lunds universitet. Anders Berntsson skriver om båtarkeologin det vill säga om aktuella båttyper, båtgravar, båtmodeller, symboliken, fisken och marina djur samt om resenären, ritualteorier och Schamaner.

Harpixkakor – med doft från bronsåldern
Essä skriven av Lovisa Dahl 1998. Harpixkakor använde man vid skeppstillverkning.

Materiell kultur och religiösa symboler: Mesopotamien, Anatolien och Skandinavien under det andra förkristna årtusendet.
Bok av Thomas B. Larsson arkeologiska studier vid Umeås universitet utgiven 1997. En studie som belyser delar av den äldre bronsålderns symboliska koder i Sydskandinavien mot bakgrund av religion, symbolik och gudavärld i Mesopotamien under den tidigare delen av 2000-talet och i det hettitiska området 1700-1200 f kr.

Spiralens öga: tjugo artiklar kring aktuell bronsåldersforskning
UR BAKSIDESTEXTEN: ”Publikationen består av fem tematiska block. Det första behandlar gravhögar och rösen utifrån sociala, religiösa och bebyggelsemässiga aspekter. – Den klassiska frågan om skärvstenshögarnas funktion intar en central plats i det andra, medan det tredje blocket lyfter fram ett antal specifika geografiska regioner – områden. med stor forskningspotential som sällan eller aldrig blivit belysta, exempelvis Smålands kustregion, Vänerområdet, Gotland och södra och mellersta Norrland. – De mycket viktiga frågorna kring agrara och bebyggelsemässiga förändringar under mellersta och yngre bronsåldern behandlas i det fjärde blocket. – Detta är ett tema som delvis återkommer i bokens sista del och här är det i flera avseenden »det stora i det lilla« och tvärtom som lyfts fram med hjälp enskilda lämningar och fynd.”

Kult, kraft, kosmos
Utställningskatalog Statens historiska museum av Anita Knape 1996. Utställning om praktföremål från Sverige och inlånade artefakter från andra länder.

Bilder av bronsålder: ett seminarium om förhistorisk kommunikation : rapport från ett seminarium på Vitlycke museum 19.e-22.e oktober 2000 / redaktör: Joakim Goldhahn
Bronsyxan som ting och tanke i skandinavisk senneolitikum och äldre bronsålder

Publikation av Leif Karlenby, institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet 2002. Om yxans typologi, kronologi, kemiska sammansättningar och symbolik.

Ekonomi och näringsformer i nordisk bronsålder : rapport från det 6:e nordiska bronsålderssymposiet, Nämforsen 1990 / red.: Lars Forsberg & Thomas B. Larsson

Östersjöns skeppssättningar : monument och mötesplatser under yngre bronsålder

Avhandling från Göteborgs universitet skriven av Joakim Wehlin och publicerad 2013 Avhandlingen berättar om långväga resor och ett maritimt nätverk i Östersjön för 3000 år sedan. Denna tolkning bygger på stenskepp eller så kallade skeppsättningar. Avhandlingen innehåller en sammanställning av skeppssättningarna..

Fossila landskap : en forskningsöversikt över odlingslandskapets utveckling från yngre bronsålder till tidig medeltid
Bok av Mats Widgren från 1997. Finns i webbversion. Berättar om odlingslandskapets utveckling i olika regioner i Sverige.

A companion to Rock Art red. Jo McDonald & Peter Veth övergripande information om världens hällristningar

Dokumentation af helleristningar – En kritisk analyse og diskussion af dokumentationsmetoderne Kandidatspeciale av Mette Tarp Rabitz jämförelser mellan 3Dmetoder och 2Dmetoder och en bra översikt av olika dokumentationsmetoder inom hällristningsforskningen

Samtale med maktene – En historie om verdensarven i Alta av Knut Helskog

Fersk forskning, ny turisme, gammel bergkunst – rapport fra nasjonalt nettverkseminar i 2010

Counterpoint:Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen, red. Sophie Bergerbrant & Serena Sabatini