I arkivet på Österlens museum

I arkivet finns det även relevant bronsålderslitteratur som berör området Österlen. Litteraturen är inkluderad i olika förteckningar såsom Gustaf Åbergs boksamling, Österlens konst, arkitektur och arkeologi med tillhörande supplement 2samt en nyare sammanställning i en pärm som är märkt ’D.25 liggare, Arkiv I, II + ÖM bibliotek’ (från 2005 och framåt). Den nyare förteckningen är inte färdigarbetad utan förändras kontinuerligt då nytt material arkiveras.

I Gustaf Åbergs boksamling småskrifter m.m. Finns följande litteratur:

• Alebo, Hans, Eld och lågor. Förhistoriska eldgöringsmetoder i Skandinavien. Seminarieuppsats 1985.
• Almgren, Oscar, Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden. 1904
• Almgren, Oscar. Våra minnesmärken från hedenhös. 1933
• Becker, C.J., Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie. 1975
• Bender Jørgensen, Lise, Helleristninger på bornholm. 1973
• Bender Jørgensen, Lise, Bronzens tidsalder.1970
• Gräslund, Bo, Svärd från bronsåldern. 1967
• Gudnitz, Fred, Bronzealderns Monumentalkonst. Prøvetryck, u.å.
• Hagberg, Ulf Erik, Bronssköldarna från Frölunda. 1986
• Hansen, F., Bronsåldersgraven vid Lugnaro i Hasslövs socken Halland. 1927
• Moberg, Carl-Axel, Kiviksgraven. 1975
• Montelius, Oscar, Om livet i Sverige under hednatiden. 1878
• Nordén, Arthur, Bildgåtan i bronsåldersgraven vid Kivik. 1907
• Rydbeck, Otto, Monument och människor i forntidens Skåne. 1944
• Sjöbeck, Mårten, Utarmning och livsutrymme i det förhistoriska och medeltida landskapet. 1952
• Stjernquist, Berta, Einige Halsringe ausderWendederBronzezeit. 1956
• Stub-Jørgensen, Christian, SoldyrkenepaaMadsebakke. 1952

I Österlens konst, arkitektur och arkeologi finns följande litteratur:

• Abelin, Dag, Himmelens och hällarnas tecken. – Gamleby, 1990.
• Alebo, Lena, Rösen, runor och ruiner:fornminnen i sydöstra Skåne / Lena Alebo. – SÖSK 1996.
• Althin, C.A., Studien zu den BronzezeitlichenFelzeichnungen von Skåne I-II. – Lund
• Arbman, Holger, Om forntiden vid Verkån, Haväng, Kivik och Vitemölla – (STÅ 1949, s 176-178).
• Arebom, Anton, Skånska bildstenar: bildstenar från Paleolitisk tid. – (Saxo 1986, s 104-118)
• Arkeologi i Sverige / [utg. Av Riksantikvarieämbetet]. 1985, – 1968-1987 ; N.F.I. – Sthlm, 1970
Arkeologi i Sverige 1986, – 1968-1987 ; N.F.I. – Sthlm, 1970
Arkeologi i Sverige 1986, – 1968-1987 ; N.F.I. – Sthlm, 1970
• Arkeologi i Sverige / [utg. Av Riksantikvarieämbetet]. N.F.I. – Sthlm, 1991
• Arkeologi i Sverige N.F.2. – Sthlm, 1993
• Arkeologi i Sverige N.F.3. – Sthml, 1994
• Bagge, Axel, DieFundeaus Dolmen undGanggräben in Schonen, Schweden / Axel Bagge & Lili Kaelas. – Sthml. 2 :Diehärade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstads, Herrestad, Ljunits – 1952. – 106, (1) s. – S 82-88 : Kirchspiel Löderup : ”Carlshögen”, Hagestad Nr 14.
• Bergman, Mårten. En fornsamling i Albo. – (Byahornet – Skånsk revy 1942:3). Sven Löfgrens kyrkovärd i St: Olof, samling.
• Boström, Sve-Gunnar, Nyfunna hällristningar på Österlen, med <<<<sveriges största hällristningsblock. – (Populär arkeologi i 1996:4)
• Bruzelius, Nils Gustaf, Beskrifningomfornlemningar i Skåne. (Antiquarisk tidsskrift 1855/57).
• Bruzelius, Nils Gustaf Hällristningarna i Järrestads härad i Skåne. – [U.o. 1881]. Ur; Antiquarisk tidsskrift för Sverige. 6:5.
• Burenhult, Göran, Arkeologi i Sverige. 2. Bönder och bronsgjutare. – Höganäs, 1983.
• Burenhult, Göran Götalands hällristningar. – D.1. – Tjörnarp, 1980. – D.2. med engelsk titel. – Med sammanfattning på engelska. – Diss. Sthlm.
• Burenhult, Göran Hällristningsdokumenation. – (Ale 1972:3).
• Burenhult, Göran Länkar till vår frontid – en introduktion i Sveriges arkeologi/huvudförfattare Göran Burenhult. – Sthml, 1988.
• Burenhult, Göran Stenåldersbilder:hällristningar och stenåldersekonomi/text: GöranBurenhult; planscher: Pehr Hasselrot. – Sthlm, 1981.
• Classon, Christer, Fornminnen i södra och västra Skåne: en vägvisare / Av Christer Classon & Anders Dunér. Malmö, 1996.
• Clemensson, Gustaf, Antikvarisk – topografiska undersökningar i Skåne 1908-1910. – (HTS Bd4. – Lund 1912) Om fornlämningar och kyrkliga minnen i Albo.
• Falk, Bertil, Atlantis och svenskarna – Sthlm, 1974. Innehåller en del från Skåne bl a om Kiviksgraven.
• Floraeus, Jonas, Flores antiquitatis Scanicae eller Enfaldig samling af de gamle handlingar om Skåne-lands forna tillstånd : och Appendix Anti-Arpiana. – Göteborg, 1743. Floraeus sökte genom en kombination av mytologiska och etymologiska spekulationer att antikens Elysium legat i Albo och fr. a i Ravlunda socken.
• Flygspaning efter historia: [flygarkeologins mål och metoder] med katalog över Esse Ericssons flygfotoarkiv… ; foto: Esse Ericsson ; red, : Lasse Hansen. – Kivik, cop. 1992.
• Gustavsson, Karin, Ättehögar, stenkummel och bautastenar: Mandelgren som fornforskare. – (SHÅ 1993). – Nils Månsson Mandelgrens dokumentation av skånska fornminnen.
• Göransson, Johan, Albo Härad. – (Förf:s Skånes landsbygd. – Malmö, 1904)
• Hand i Hnad: forskare – skola vid Hanöbukten. Hanöbuktens forntida miljö : rapport från Kiviks skola, låg- och mellanstadiet / [red. Sten Andersson]. – Kivik, [1987]. Om bl a Havängsdösen, Kungagraven i Kivi, bautastenar vid Haväng, bronsåldershögar i Ravlunda, Vallabacken i Vitaby och hamnanläggningen i Kivik. – [D.2]. – Kivik, [1998].
• Hansen, Lars, Hanöbuktens forntida miljö: en kort beskrivning av ett tvärvetenskapligt projekt. – (Saxo 1986). Undersökningar vid Albokusten
• Hansen, Lars, Hanöbuktens forntida miljö: forskningsprogram. – [2rev. Och utökade uppl.] – Malmö, 1986. – 1 uppl. Även utg. 1986. – Arkeologisk och kvartärgeologisk forskning vid Hanöbukten i Albo härad.
• Hansen, Lars, Hanöbuktens forntida miljö i en tvärvetenskaplig betraktelse. – (Ale 1986:4). Arkeologisk och kvartärgeologisk forskning vid Hanöbukten i Albo härad.
• Hasselroth, Pehr, Hällbilder: hotade fornminnen / Pehr Hasselrot. – Sthlm, 1984.
• Hasselroth, Pehr, Forntida signaler: med människor kring Hällbilderna. – Sthlm, 1984. Bl a om hällristningarna i Järrestad, Simris och Kiviksgraven.
• Herner, Elisabeth, Bornholmsfibulan från Sydostskåne – lokalt punsad under äldre bronsålder. – (Här ostpå 1988:2)
• Hildebrand, Hans, Antikvariska undersökningar i Skåne: en reseberättelse. – (Antikvarisk tidsskrift för Sverige 3, 1870-73). Från Albo s 4-18. Bl a om fornminnen i Ravlunda, S. Mellby, Vitaby och S:t Olofs socknar och om Nils Anderssons i Öståkra och Arvid Andersson, Brösarp, fornsamlingar.
• Hilfeling, C.G.G:,HilfelingsSkaansketegningar… Se nr 23
• Håkansson, Inger, Bronsåldersgravar som social spegel. – (Populär arkeologi 1986:4)
• Håkansson, Inger, Skånes gravfynd från äldre bronsålder som källa till studiet av social struktur. – Lund, 1985. (Acta archaeologicaLundensia. Series in 8o; 14).
• Hällristningar och hällmålningar i Sverige. – Forum, 1989. Skåne av Göran Burenhult. Om hällristningarna i Järrestad, Gislöv, Gladsax, Simris och Kivik.
• Jennbert, Kristina, Changing customs: reflections on grave gifts, burial practices and burial rituals during period III of the bronze age southeast Scania. – (MLUHM: NS 9; 1991/1992.)
• Jennbert, Kristina, Släkters hågkomst: om bruket av bronsåldershögar. – (bronsålderns gravhögar. – Lund 1993). Om bronsåldershögar i Skåne.
• Johansson, Börje R. Havängs utemuseum och bärnstenskusten. – (Österlen 1997).
• Larsson, Thomas B., Storhögar i södra skåne: kring några utbredningskartor. – (Bronsålderns gravhögar. – Lund, 1993) Blaom storhögar i Skåne
• Löfström, Thomas, Fornminnenas landskap. – (Förf:s På Österlen. – Sthlm, 1981)
• Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens fastigheter. Av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställdda under akademiens eller riksantikvarieämbetes förvaltning. Av Erik B. Lundberg… 2 utökade uppl. Sthlm, 1974. Glimmingehus (Vallby sn), Hällristning vid Simrislund (Simrishamn), Kiviksgraven (S. Mellby sn), Ängakåsen och Koarum, Esperöd (S.Mellbysn), Ales stenar vid Kåseberga (Vallebergas sn).
• Montelius, Oscar, Finns i Sverige minnen från kopparåldern? – (Svensk fiskeritidsskrift 8 1891-1893). Redogör för yxfyndbl a allmänt inom Ing. härad och speciellt i fröslöv, Ingelstorp och löderup.
• Mårtensson, Malte, Oplöjd ostkustmark: Brantevik under de 50 första åren på Cimbris och Nöbbelövs utmarker/ Malte Mårtensson. – [Simrishamn], 1983.
• Noreen, Sven E., Rare Prospector. Om antikvitetstecknaren C.G. Hilfeling. – (Ale 1964:2). Bl a om Brantevik och Kivik.
• Olausson, Deborah, The bronze age barrow as a symbol. – (Bronsålderns gravhögar. – Lund, 1993) Om bronsåldershögarna i skåne.
• Oldeberg, Andreas, Spännen av bornholmstyp. – (Förf:s Det nordiska bronsåldersspännets historia. – Sthlm, 1933). Redogör för gravfynd från bl a Vallebrga och Borrby socknar.
• Oldeberg, Andreas, DieälterenMetallzeit in Schweden. – Sthlm, 1974. – XI. Brösarp, Ravlunda, Sankt Olof, S.Mellby med Kiviksgraven och Vitaby.
• Olsson, Harald, Nya skånska gravfynd med ”Bornholmsfibulor”. – (MLUHM 1933-1934). Fynd från bl a Borrby, Valleberga och Ö.Hoby.
• Om yngre stenaldersbebyggelsehistorie: beretningfra et symposium… – Odense, 1982. Problemer ved regionale undersøgelser med utganspunkt i en mellemsvenskundersøgelse, sat i relation tilHagestadprojektet/ afJette Bang.
• Rausing, Gad, Three Bronze Age Mounds at Barkåkra in Skåne. – (MLUHM 1949). – Diskussion om husgrunderna från Koarum vid Kivik, “Penninggraven” vid Kivik och Ljungsbjer, Borrby.
• Regions and reflections: in honour of MärtaStrömberg/ edited by Kristina Jennbert. – Sthlm, 1991. (Acta archaeological Lundensia. Series in 8o, ISSN 0065-0065-0994;20).
• Schnittger, Bror, Flatmarksgravar från den yngre bronsålder I Skåne och Blekinge. – (1919).
• Sjöborg, Nils Henrik, Inledning till kännedom af fäderneslandets antiquiteter. – Lund (1797). Om Kiviksmonumentet, ättehögar i Ravlundasn och offerlunden i Ravlunda.
• Sjöborg, Nils Henrik, Samlingar för Nordens fornälskare… – T1-3. – Sthlm, 1822-1830. Ett urval utg. I faksimil, Sthlm, 1978. I del 3 om Kiviksgraven.
• Skånska bronsåldersgravar: [bildsvit]. – (SHÅ 1976). Bl a om Branterör vid Brantevik.
• Sköld, Hans E., Tidiga förbindelser mellan Skåne och Sydösteuropa. – (Ystadiana 1988).
• Stenberger, Mårten, Det forntida Sverige. – Sthlm, 1964. Om Bredarör, guldhalsring från Burahus, boplatser med rektangulära murar från Kivik.
• Berta Stjernquist 180 years (1805-1985) of archaeological research at the Historical museum of the University of Lund. – (MLUHM. NS 5, 1983-1984).
• Berta Stjernquist, Approaches to settlement archaeology in Sweden. – (World archaeology 9:3, 1978). Bl a frånGårdslösaochHagestad
• Berta Stjernquist, Bebyggelsenamn och förhistorisk bebyggelse: dateringsproblematiken belyst genom aktuella forskningsprojekt. – (Bebyggelsers ogbebyggelsenavnensalder: NORNAs niende symposium. – Uppsala, 1984. Om forskningsprojekten Gårdlösa, Hötofta, Hököpinge, Löddeköpinge och Stora Köpinge.
• Berta Stjernquist,, En fornsakssamling från sydöstra Skåne. – (Ale 1968:1). Om fornsakssamlingen på Viarp 6:2, Ö. Nöbbelöv sn.
• Strömberg, Märta Bebyggelseintensiteten under bronsåldern i sydöstra Skåne. – (struktur och förändring i bronsålderns samhälle. – 1983.
• Strömberg, Märta Bronsålder på Österlen: undersökningar i Valleberga – Löderup – Ingelstorp. – Lund, 1975
• Strömberg, Märta Eldstål en livsviktig tingest i människans tjänst. – (smide [19]88). – Följdartikel: Om konsten att slå eld/Hans Alebo. – Eldstålsfynd från Österlen.
• Strömberg, Märta Forntid i Sydostskåne. – Lund, 1976
• Strömberg, Märta Forntida Skånekust. – (SHÅ 1976)
• Strömberg, MärtaFrån bågskytt till medeltidsbonde: bosättningshistoria i och kring Hagestad: Glemminge, Hörups, Ingelstorp, Löderups och Valleberga socknar. – Ystad, 1988.
• Strömberg, Märta Funktionellt och rituellt i det förhistoriska landskapet. – (Österlen 1995).
• Strömberg, Märta Gravhögars källvärde i relation till andra lämningar: exempel från sydöstra Skåne. – (Bronsålderns gravhögar. – Lund, 1993). Från Hagestadsprojektets undersökningsområde.
• Strömberg, Märta Har skeppssättningar haft olika innebörd? : från Vätteryd till Kåseberga. – (Fra Luristant il Lusehøj. – Odense 1979)
• Strömberg, Märta Hushållskärl, gravurnor, lertrummor och miniatyrer från Bronsåldern. – (Här ostpå 1987) Från Österlen.
• Strömberg, MärtaKontinuitätsprobleme in der SiedlungsarchäologieSydostschonens. – (Acculturation and continuity in Atlantic Europé mainly during the neolithic period and the bronze age: papers presented at the IV Atlantic colloquim Ghent 1975… – Brugge, 1976) Das projektHagestad. Das Gräberfeld von Löderup.
• Strömberg, Märta Rakknivar från bronsåldern. – (Här ostpå 1986:4). Fynd från Österlen
• Strömberg, Märta Smide med gamla traditioner. – (Österlen 1997)
• Strömberg, Märta Sydostskånsk odlingsbygd under förhistorisk tid. – (SkNÅ 1977). Kulturlandskapets framväxt med exempel från Ingelstorp, Löderup och Hagestad.
• Strömberg, Märta Vad betydde flinta för forntidens Österlen? – (Här ostpå 1986).
• Sundin, Olof, Om förhistoriska guld- och silverfynd i Lunds universitets historiska museum och några därmed sammanhängande frågor. – (LUÅ. NF. AVD. 1. BD 15 (1919) om fynd av ringar och mynt på bl a Hagestad nr 8, Hammenhögs boställe och Gyllerups gård.
• Thulin, ann-Marie, Smedstorpsborna och arkeologin. – (Populär arkeologi 1987). – Intervju med 100 smedstorpsbor om arkeologi och förhistoria.
• Tunander, Ingemar, Bärnstenskust och jättekummel. – Skånska märkwärdigheter. Malmö, 1974. – Om Ravlunda, Haväng och Jonas Floraeus
• Wallin, Curt Gravskick och gravtraditioner i sydöstra Skåne. – Sthlm, 1951.
• Wallin, Curt Kvinnoåret 1975 i sydostskånsk tappning: en nutida forskningsfärd till förhistorisk tid och medeltid… – (THÅ 1975)… Arkeologi och historia från sydöstra Skåne.
• Wallin Curt Österlen i blickpunkten: urtid – forntid – missionstid. – (Ystad 1952). Ravlunda – Kivik under bronsåldern, Haväng – Vitaby.
• Welinder, stig, Ekonomiska processer i förhistorisk expansion. – Lund, 1977. (acta archaeologicaLundensia. Series in 8ominore; 7). Behandlar skånska förhållanden bl a från Löderup.
• Widholm, Dag, fornminnen i sydöstra Skåne. – Simrishamn, 1984.
• Åberg, gustaf, vi och våra fornminnen/ Gustav Åberg. – Simrishamn: FFSöSks, 1943.

I D.25 liggare, Arkiv I, II + ÖM bibliotek finns följande litteratur:

• Alebo, Hans, Stenshuvud ett förhistoriskt livsrum, -1998.
• Wallebom, Björn, Brantevik 36:98 UV Rapport 2011:139.
• Andrén, Anders [red] m. fl. Ordning och Kaos – studier i nordisk förkristen kosmologi, -2004.
• Kaul, Flemming, Slangen i bronzealdernens mytologi. Ordning och kaos/ Vitark. 6. – 2006
• Ohlsson, Agneta, Brända och obrända ben, osteologisk analys av skelettdelar ur fornsalssamling på Österlen museum. – 2009.
• Skalk 2008:2. – [Kiviksgraven]
• Andersson, Thomas & Anglert, Mats m.fl. Spåren i landskapet. Den skånska skogens kulturarv. – 2004
• Mattson, B&Thavenius, J [red], Brantevik. – (Förf: Ulrika Wallebom). – 2008
• Boplatslämningar och gravar i Gröstorp. – (RAÄ, UV Syd rapport 2007)
• Larsen, John Esse, Odysseus – IssefraOd. – 2006. – [Kivik]
• Borna-Ahlkvist, Hélène, Hällristarens hem. – Diss. Lund 2002
• Nilsson, Lena, Djur och människor längs vägen. – 2006
• Artursson, Magnus, Byggnadstradition och bebyggelsestruktur under senneolitikum och bronsålder. – 2005
• Lagerås, Per & Strömberg, Bo [red]. Bronsåldersbygd 2300-500 f.kr. – 2005
• Burenhult, Göran, Stenåldersbilder. Hällristningar och stenåldersekonomi. – 1981
• Goldhahn, Joakim, Från Sagaholm till Bredarör – hällristningsstudier 2000-2004. – 2005
• Söderberg, Bengt, Efterundersökning i Järrestad. – 2005
• Johansen, Berit, Det kosmiske bryllup. – 2003