Castrohus - byar och samhällen

Ute i Europa bodde människorna under bronsåldern i små samhällen och byar som låg spridda i landskapet. Hur mycket kontakt det var mellan dessa byar vet vi inte säkert, men kontakterna kan ha varit mer vidsträckta än vi kan tänka oss.

Det dagliga livet i dessa samhällen bestod av sysslor som rörde jordbruk och hantverk. De flesta byar livnärde sig på jordbruk, men runt de stora metallfyndigheterna i Centraleuropa utvecklades under bronsålderns lopp en i det närmaste industriell gruvdrift. Från Italien i söder till Storbritannien i norr bodde befolkningen i små runda hyddor organiserade i grupper. På bilden visas en kopia av så kallade Castrohus som man bodde i, från sen bronsålder och in under perioden järnålder i Spanien. Nordeuropa och Skandinavien, liksom på Österlen bodde man i rektangulära långhus. Man vet överlag ganska lite om boplatserna, även om de senaste årens utgrävningar och forskning har breddat och fördjupat kunskapen. Den huvudsakliga födan i bronsålderssamhällena var kött, mjölk och blod från tamboskap samt odlade växter som bovete och vete. I Storbritannien har arkeologerna fått fram en hel del information kring jordbruk från undersökningar av fossila åkersystem, fältindelningar och fynd av välbevarade förkolnade sädeskorn. Man odlade olika varianter av vete och korn, linser, ärter och vad man kallar för keltiska bönor. På kontinenten odlades hirs och oljeväxter som lin, vallmo och oljedådra. I Norden och även på andra platser i Europa har arkeologerna funnit ben efter vilda djur som vildsvin, fisk och fågel på bronsålderns boplatser, vilket visar att man delvis livnärde sig på jakt. Över lag hittats betydande mängder ben efter nötkreatur. Vid Medelhavet födde man upp getter och får. Norr om Alperna var grisen det vanligaste djuret bland boskapen.