Dartmoor reeves

Reaves är vad vi idag skulle kalla för gärdsgårdar eller stenrösen. Dessa reaves ingår i Englands största bevarade bronsålderskomplex.

Idag är platsen skyddad och ingår i Dartmoor National park som sträcker sig 954 km² över det engelska landskapet. Anledningen till att just dessa arkeologiska strukturer har bevarats är att de är byggda av granit och att platsen inte har utnyttjats i större omfattning under senare tider. På grund av jordens surhet har inga andra fynd bevarats. Det finns ingen keramik, metall eller ben att hitta på platsen. Bara ett fåtal strukturer kan dateras till före 2300 f.Kr, men platserna har brukats sedan tidig jägarstenålder. Före ca 10 000 f.Kr var området täckt av skog men omkring detta årtusende började man röja skogen för betesdjur och senare för odling. Förutom flintverktyg finns det även lämningar i form av gånggrifter och dösar från bondestenåldern ca 4500 – 2300 f.Kr. Under senare delen av bondestenåldern och i början av bronsåldern började man bygga ceremoniella stenrader och stencirklar. Arkeologerna vet inte vad dessa rader och cirklar av sten har haft för funktion men troligen har de använts ceremoniellt. Samtidigt förändrades även gravskicket och man började begrava sina döda i gravhögar, hällkistor och i flatmarksgravar. Även i det österlenska landskapet återfinns iögonfallande gravhögar. Många av dem är försvunna idag men de måste ha dominerat landskapet i stora ansamlingar under bronsåldern. Vid mitten av bronsåldern fanns det inga träd kvar vid Dartmoor och man började dela in jorden i olika fält. I gränserna la man stensamlingar i så kallade rösen. De kan ha varit markörer för olika ägor. Innanför stenrösena odlade man och höll sina betesdjur. På Österlen kan man också finna rösen och förhistorisk odlingsmark, bland annat i Stenshuvuds nationalpark. Vid Dartmoor bodde man i små runda hyddor, av vilka vissa vilade på en stenrad. Vi vet inte säkert om de brukades under hela året, vissa av hyddorna kan ha varit herdebostäder som har utnyttjats under sommarbetet. Mot järnåldern blev klimatet kallare och gradvis övergavs Dartmoor reaves.