Hamnar - naturliga laguner i landskapet

Det finns få eller inga kända lämningar kvar av bronsåldershamnar på Österlen. Bevis på deras existens kan finnas under havsytan, men det finns inga direkta spår på land.

När man forskar om hamnar från förhistorien får man utgå från muntliga traditioner, men även på traditionell användning av olika kustområden som lämpar sig som hamnar, så kallade naturhamnar. Dagens namn på platser kan avslöja forna tiders användning av områden – även sådana som använts för maritima ändamål. I förhistorien hade man inga fasta sjövägar utan mötesplatser skapades vid sund och kanaler, hamnar och åmynningar. Landvägen gick ofta parallellt med sjövägen. Längre fram i tiden, under medeltiden, vet vi att landsvägarna ofta slutade i en hamnstad. I många fall kan man länka samman dessa senare städer med äldre boplatslämningar från bronsåldern. I den norra delen av Simrishamn, i kvarteret Poppeln, har betydelsefulla fynd av guld från bronsåldern hittats. De finns nu att beskåda på Statens historiska museum i Stockholm.