Kustområdet - klimatet under bronsåldern

Under senare delen av bondestenåldern, och in i äldre bronsåldern minskade skogsarealen på grund av jordbrukets utbredning. Kustområdet utmärktes av betesmarker, små odlingsfält, glesa skogsdungar och ett fåtal träd.

Inlandet användes för insamling av foder. Omkring år 1000 f. Kr minskade skogarealen ännu mer, på grund av ökad boskapsskötsel. Detta medförde stora förändringar av inlandet, och under samma tid skedde dessutom stora klimatförändringar. Från att ha varit relativt varmt, med i genomsnitt 1-2 grader varmare än vad det är idag, förändrades klimatet och blev kallare. Hela Skåne fick lägre sommartemperaturer och högre luftfuktighet. Havsnivån och kustlinjen var här i södra Skåne ungefär densamma som idag. Historiskt sett kan kustområden hysa en delvis annan slags kultur än det i inlandet. Här är havet en betydande del av människornas liv, med allt vad det innebär i form av fiske, jakt, handel och kommunikation. Men kusttrakter kan också vara ett tillhåll för olagligheter som piratverksamhet, smuggling och skeppsplundring. Man utnyttjar också naturresurserna på ett annorlunda sätt, som till exempel att använda skogens träd till att bygga båtar. I forna tider var vattenvägen den viktigaste färdvägen för tyngre last. Forskarna menar att de bohuslänska hällristningarna alltid haft ett tydligt samband med kusten och havet, och att de har varit knutpunkter i ett skeppsbaserat kommunikationssystem. Hällristningarna ska ha varit säsongsbetonande och fungerat som mötesplatser för fiske och andra maritima aktiviteter. Kanske har vissa av Österlens hällritningar haft ett liknande samband? Bergrunden på Österlen är uppbyggd i många olika lager och är på flera ställen täckt av morän och isälvsavlagringar. Men bergrunden är väl synlig längs kusten. Här bildar den blottade berggrunden så kallade hällmarker, som är mycket lämpliga för hällristningar. På Österlen finns den så kallade ”Yxornas häll” precis vid kusten nedanför Simrislund. Den är känd för sina yxor, men skeppen också är starkt representerade här. På andra ställen längs med kusten och på ”Dansarens häll” vid Järrestad finns det också skepp avbildade. Dansarens häll ligger inåt landet och har inte kunnat nås med båt, men kusten och havet är väl synlig från platsen.