Kartor

Gravfält

Flatmarksgravar med urnegravar, med datering sten- brons- och järnålder enligt fornminnesregistret. Gravar med resta stenar kan vara från järnåldern, men ha skålgropar daterade till sten-och bronsålder på dom. Gravar med rest sten kan även vara rester av hällkistor som är från slutet av stenåldern och in i början på bronsåldern.

Bronsåldersboplatser

Bronsåldersboplatserna kan vara områden där man har funnit fyndmaterial som tyder på att det har varit en plats där människor har nyttjat och levat under bronsåldern. Även här är dateringarna osäkra och boplatserna kan ha brukats även under sten- och järnåldern.

Fossil åkermark

Odlingsrösen och andra agrara lämningar. Informationen är hämtad från riksantikvarieämbetets fornminnessök FMIS och dateringarna är osäkra. Platserna visar förhistoriska jordbruksmarker och inkluderar tidsperioderna sten- brons- och järnålder.

Hällristningar

Hällristningar daterade från sten- och bronsålder, med motiv såsom älvkvarnar, ormar, mantlar, skepp, dansaren, fot- och handavtryck, solhjul, hästar, samt fler motiv. Platsmarkeringarna visar både stora och små hällristningslokaler.

Stensättningar

Rösen, resta stenar i form av domarringar och stensättningar. Stensättningar kan vara i form av en stenar lagda i en ring som är kvarlämningar av en grav. Ringen kan både vara cirkulär och oval eller till och med i form av ett skepp.

Härd

Rester efter eldstäder, funna under arkeologiska utgrävningar. Kan ha funnits fler härdar, men under tidigare undersökningar har dessa inte varit viktiga att dokumentera och har därför har kunskapen om detta fenomen förstörts för all framtid.

Bronsåldershög

Bronsåldersgravhögar

Denna karta visar spridningen av bronsåldersgravhögar på Österlen. Informationen är hämtad från fornminnesregistret FMIS. Dateringarna på gravhögarna är osäkra och det kan även vara gravhögar från järnåldern med på kartan.