Fossil åkermark

Foto Martin Stolze

Odlingsrösen och andra agrara lämningar. Informationen är hämtad från riksantikvarieämbetets fornminnessök FMIS och dateringarna är osäkra. Platserna visar förhistoriska jordbruksmarker och inkluderar tidsperioderna sten- brons- och järnålder.

Vissa röjningsrösen kan vara lämningar från ett gravrös, där man sedan har lagt sten på från röjda åkermarker.