Gravfält

Flatmarksgravar med urnegravar, med datering sten- brons- och järnålder enligt fornminnesregistret. Gravar med resta stenar kan vara från järnåldern, men ha skålgropar daterade till sten-och bronsålder på dom. Gravar med rest sten kan även vara rester av hällkistor som är från slutet av stenåldern och in i början på bronsåldern.